دپارتمان خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

• مشاوره
• طراحی
• اجرا و نظارت
• نگهداری

گروه فنی و مهندسی سازه های آرمانی افتخار دارد جهت همکاری با شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه های فوق در امر تهویه مطبوع، پایدارسازی و بازرگانی تمام توانایی خود را بکار گیرد.