رد کردن لینک ها

viessmann

viessmann

آلمــان یکــی VIESSMANN(کمپانــی ویزمــن از شــرکت های پیشــرو در تولیــد محصــولات هوشــمند و راندمــان بــالا در زمینــه سیســتم های گرمایشــی تهویــه مطبــوع تهویــه هوا ســرمایش و انــرژی پــاک می باشــد. بــه عنــوان یــک کمپانــی خانوادگــی بــا چهار نســل قدمــت، ویزمــن همــواره بــه تولیــد محصــولات راندمــان بــالا و پــاک بــرای محیــط زیســت پرداختــه اســت. شــعار جهانــی این برند کــه منطبق شــناخت آینده بــر ”Climate Of Innovation “ جهــان می باشــد پایــه ســه اصــل اســتوار اســت: تعهــد بــه فرهنــگ نــوآوری، ارتقــاء کیفــی محصــولات و همزمــان با آن الــزام بــه حفاظــت از محیط زیســت. 1 ســال قدمــت در ۰۰ ویزمــن هــم اکنــون بــا تولیــد محصــولات گرمایشــی به همــراه بیــش 11 نفــر پرســنل 22 کارخانــه در 11۵۰۰از کشــور و ۴۷کشــور دنیــا و دفاتــر تابعــه در 21 دفتــر فــروش در سرتاســر دنیــا ۰ بیــش از در حــال فعالیــت می باشــد.

دانلود کاتالوگ محصولات

Viessmann

محصولات ویزمن

مشاهده محصولات

ELCO

مشعل های الکو

مشاهده محصولات

Armani wall hung

پکیج شوفاژ دیواری آرمانی

مشاهده محصولات

Viessmann

محصولات ویزمن

مشاهده محصولات

ELCO

مشعل های الکو

مشاهده محصولات

Armani wall hung

پکیج شوفاژ دیواری آرمانی

مشاهده محصولات

Viessmann

محصولات ویزمن

مشاهده محصولات

ELCO

مشعل های الکو

مشاهده محصولات

Armani wall hung

پکیج شوفاژ دیواری آرمانی

مشاهده محصولات

Viessmann

محصولات ویزمن

مشاهده محصولات